معرفی سفیر یا نمایندگی
کشاورزی و دامپروری

مصوبه ریاست جمهوری ازبکستان

در مورد انجام ساير اقدامات در جهت تشويق از افزايش نگهداری دام در منازل شخصي، مزارع شخصي و واحدهاي دامپروري فارمري (اجاره‌اي) و گسترش توليد محصولات دامي به منظور افزايش بيش از پيش رأس دام در خانه‌هاي شخصي، مزارع شخصي و واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) و بر اين اساس تأمين افزايش اشتغال مردم و افزايش ميزان توليد محصولات گوشت و شير و اشباع بازار داخلي:

1 - موارد زير كه توسط وزارت كشاورزي و منابع آب، وزارت اقتصاد، وزارت دارايي جمهوري ازبكستان با مشاركت اتحاديه‌ي واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) ازبكستان و ساير سازمان هاي علاقه‌مند تدوين شده‌اند، تأييد و تصويب شود:

- اقدامات جامع وهمه‌جانبه در جهت فراهم كردن شرايط مساعد براي افزايش رأس دام و توليد محصولات دامي در خانه‌هاي شخصي، مزارع شخصي و واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) طبق پيوست شماره‌ي 1؛

- مشخصات هدفمند افزايش رأس دام در خانه‌هاي شخصي، مزارع شخصي و واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) براي سال هاي 2010 - 2008 طبق پيوست شماره‌ي 2؛

- پيش‌بيني برآورد شده‌ي مزارع زير كشت خوراك دام در زمينهاي با كشت آبي در سال هاي 2010 - 2008 طبق پيوست شماره‌ي 3.

مقرر شود كه وزير كشاورزي و منابع آب،‌ رئيس شوراي وزيران جمهوري قره‌قلپاقستان، استانداران استان ها و فرمانداران مسئوليت شخصي در برابر اجراي اين اقدامات مقرر در اين مصوبه خواهند داشت.

2 - با پيشنهادات زير موافقت شود:

- پيشنهاد وزارت كار و حمايت اجتماعي جمهوري ازبكستان و بانك هاي تجاري در مورد گسترش واگذاري اعتبارات كوچك به مزارع شخصي براي خريد گاو طبق پيوست شماره‌ي 4؛

- پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع آب جمهوري ازبكستان در مورد ايجاد پايگاه تلقيح مصنوعي حيوانات از طريق مدرن‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي واحد توليدي «اُزنسل چيليك» (اصلاح نژاد دام ازبكستان) با تشكيل شبكه‌ي منشعب مراكز سرويس.

3 - مقرر شود كه زمين هاي آبي واگذار شده به واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) و ساير واحدهاي دامپروري و همچنين واحدهاي پرورش مرغ تنها براي كشت و رزع علوفه (خوراك دام) اختصاص شده و نبايد براي كشت و پرورش پنبه و غله براي نيازهاي دولت استفاده شود.

شركت «اُزسِلخوزماش‌ليزينگ» (اجاره به شرط تمليك ماشين‌هاي كشاورزي ازبكستان) ماشين‌هاي جمع‌آوري علوفه وخوراك دام ساخت شركت‌هاي داخلي « ماشين‌هاي تركيبي» و «ماشين‌هاي علوفه‌‌جمع‌كن اورگنچ» را به توليد كنندگان كشاورزي بر اساس ليزينگ (بر اساس اجاره به شرط تمليك) واگذار كند.

شركت «اُزدان‌محصولات» (غلات ازبكستان) اقدامات دقيقي را در جهت مدرن‌سازي صنايع توليد خوراك آميخته‌ي دام و سازمان دادن خريد ذخاير اضافي غله‌ي موجود در اختيار واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) مانده است كه افزايش توليد خوراك آميخته‌ي دام مرغوب و كامل را تأمين مي‌كند طبق پيوست شماره‌ي 5 انجام دهد.

4 - ماده‌هاي 3 و 4 مصوبه‌ي رئيس جمهوري ازبكستان شماره‌ي 360 مورخ 31 مي سال 2006 «در مورد تنظيم مكانيسم تحويل پنبه‌دانه و فروش روغن نباتي و محصولات صنايع روغن» و همچنين پيوست شماره‌ي 2 اين مصوبه فاقد اعتبار شناخته شود.

از محصول سال 2008 ترتيبي مقرر گردد كه طبق آن كنجاله و پوست پنبه‌دانه‌ي به دست آمده در هنگام تبديل پنبه‌دانه كاملاً از طريق بورس كالا و مواد اوليه‌ي ازبكستان به بازار داخلي و خارجي به فروش برسد.

صادرات خوراك دام از جمله كنجاله و پوست پنبه‌دانه به ارز آزاد انجام مي‌شود.

5 - مجموعه‌ي كشاورزي و منابع آب، تبديل محصولات كشاورزي و كالاهاي مصرفي هيأت وزيران جمهوري ازبكستان (آقاي شوكت ميرضيايف)

- در مدت يك ماه صورت‌برداري شبكه‌ي مراكز اختصاصي فروش خوراك دام، از جمله كنجاله و پوست پنبه‌دانه ‌ را با نظر به طور معقولانه قرار گرفتن آنها در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها، تأمين دسترسي گسترده‌ي مصرف كنندگان خوراك دام: كشاورزان فارمري (اجاره‌اي) و صاحبان مزارع شخصي‌ انجام دهد؛

- بر اساس صورت‌برداري مذكور برنامه‌ي اقداماتي را در جهت گسترش شبكه و به طور معقولانه قرار دادن مراكز واحد اختصاصي فروش خوراك دام، از جمله كنجاله و پوست پنبه‌دانه‌ در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تدوين كند.

بر اساس اين مراكز واحد اختصاصي فروش خوراك دام، اتحاديه‌هاي شهرستاني و استاني تأسيس شود. به عهده‌ي اين واحدها (اتحاديه‌ها) مسئوليت خريد خوراك دام، از جمله كنجاله و پوست پنبه‌دانه‌ از طريق بورس و تحويل و فروش آنها به كشاورزان فارمر (اجاره‌اي) و مردم گذاشته شود.

رئيس شوراي وزيران جمهوري قره‌قلپاقستان، استانداران استان‌ها و فرمانداران شهرستان‌ها، رؤساي شركت «ازدان‌محصولات» و اتحاديه‌ي صنايع روغن و غذايي ازبكستان در برابر اجراي اقدامات فوق مسئوليت خواهند داشت.

در هنگام بررسي نتايج رشد اقتصادي و اجتماعي كشور در نيمه‌ي اول سال 2008 در جلسه‌ي هيأت وزيران جمهوري ازبكستان نتايج اين كارها نيز بررسي شود.

6 - كميته‌ي دولتي جمهوري ازبكستان با مشاركت وزارت كشاورزي و منابع آب جمهوري ازبكستان ظرف مدت يك ماه پيشنهاداتي را در مورد غير دولتي كردن و خصوصي‌سازي مراكز دامپزشكي اداره‌ي كل دولتي دام‌پزشكي جمهوري ازبكستان با شرط حتمي حفظ زمينه‌ي فعاليت آنها تا 10 سال و براي رشد سريع كار خصوصي در بخش ارائه‌ي خدمات دام‌پزشكي به مزارع شخصي و واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) به هيأت وزيران ارائه كند.

7 - به بانك تجاري سهامي «پخته‌بانك» و ساير بانك هاي تجاري توصيه شود در درجه‌ي اول به شركت‌ها، مؤسسات و مراكز خدمات دام‌پزشكي و بارور كردن مصنوعي حيوانات در خريد تجهيزات دام‌پزشكي و آزمايشگاهي لازم و وسايل نقليه از طريق واگذاري اعتبارات از محل صندوق اعتبارات با بهره‌ي پايين كمك كنند.

شركت «اُزسِلخوزماش‌ليزينگ» (اجاره به شرط تمليك ماشين هاي كشاورزي ازبكستان) تجهيزات دامپزشكي و آزمايشگاهي را شركت‌هاي خدمات دامپزشكي بر اساس ليزينگ واگذار كند.

8 - تا 1 ژانويه‌ي سال 2012 از پرداخت ماليات زير معاف شوند:

- مراكز بارور كردن مصنوعي حيوانات و توليدي واحد توليدي «اُزنسل چيليك» جمهوري ازبكستان (اصلاح نژاد دام ازبكستان) تا 1 ژانويه‌ي سال 2012 در فعاليت اصلي خود از پرداخت تمامي ماليات و پرداخت‌هاي اجباري به صندوق‌هاي هدفمند دولتي و صندوق آموزش مدرسه‌اي معاف شوند؛

- واحدهاي پرورش دام اصيل، واحدهاي اصلاح نژاد دام، واحدهاي پرورش مرغ و واحدهاي توليدكننده‌ي خوراك آميخته‌ي دام و همچنين واحد «اززوئووِت‌تأمينات‌خذمت» (تأمينات دامپزشكي ازبكستان) تا 1 ژانويه‌ي سال 2012 بابت واردات مواد اصلاح نژاد، تجهيزات تكنولوژيك و كمكي براي رشد خدمات دامپزشكي، مواد لازم براي توليد خوراك آميخته‌ي دام طبق فهرست تأييد شده توسط هيأت وزيران جمهوري ازبكستان از پرداخت حقوق گمركي (به جزء عوارض بابت تشريفات گمركي) معاف مي‌شوند؛

- مراكز دام‌پزشكي تا 1 ژانويه‌ي سال 2012 در هنگام ثبت مركز و صدور مجوز فعاليت دام‌پزشكي از پرداخت ماليات (حقوق) دولتي معاف مي‌شوند؛

- واحدهاي كشاورزي فارمري (اجاره‌اي) و واحدهاي دامپروري تا 1 ژانويه‌ي سال 2012 در بخش درآمدهاي فروش محصولات دامي از جمله محصولات تبديلي از انجام پرداخت هاي اجباري به صندوق هاي هدفمند دولتي و صندوق آموزش مدرسه‌اي معاف شوند؛

9 - صدا و سيماي ملي ازبكستان، آژانس مطبوعات و اطلاعات ازبكستان، وزارت كشاورزي و منابع آب جمهوري ازبكستان و اتحاديه‌ي واحدهاي كشاورزي فارمري برنامه‌هاي مخصوصي‌ را براي منعكس كردن مسايل رشد و گسترش تجارب پيشرفته‌ي دامپروري، شيوه‌هاي كنوني ايجاد و حفظ دام ثمربخش، گسترش ز يربناي بازاري دامپروري در روستاها تهيه و پخش كنند.

10 - بعضي دستورات رئيس جمهوري ازبكستان و هيأت وزيران جمهوري ازبكستان طبق پيوست شماره‌ي 6 فاقد اعتبار شود.

11 - مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه به عهده‌ي آقاي شوكت ميرضايف نخست وزير جمهوري ازبكستان گذاشته مي شود.

اسلام كريم‌اف - رئيس جمهوري ازبكستان شهر تاشكند، 21 آوريل سال 2008

منبع : روزنامه‌ي «پراودا وستوکا» مورخه‌ي 22 آوريل سال 2008 (برابر با 3 ارديبهشت سال1386 )

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر